Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Πολιτική απορρήτου

-Προσωπικά δεδομέναή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο που αποτελεί το υποκείμενο των δεδομένων. Ταυτοποιήσιμο είναι το πρόσωπο που η ταυτότητα του μπορεί να εξακριβωθεί κυρίως με την αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο (ταυτότητα, όνομα, δεδομένα θέσης). 

Δεδομένα υγείαςείναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. 

-Ωςεπεξεργασίανοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 

-Υπεύθυνος επεξεργασίαςείναι το πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σύμφωνα με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες.Ο Νικόλαος Καλοχριστιανάκης αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με τα μέσα και τους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της σχέσης σας με αυτή. 

Τρόπος συλλογής:Τα δεδομένα που συλλέγει το site προέρχονται μέσω των cookies και της χρήσης ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας. Αυτά αποτελούν στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, δεδομένα ειδικών κατηγοριών σχετικά με την υγεία των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων εικόνας. Τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται μόνο αν εσείς το επιλέξετε είτε στέλνοντας email, είτε στη φόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας είτε αν έχετε μαζί μας τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε την ενημέρωση που χρειάζεστε και για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η επεξεργασία τους γίνεταιμόνο από  τον Νικόλαο Καλοχριστιανάκη και υπαλλήλους του ιατρείουκαι δεν παραχωρούνται ούτε πωλούνται σε  τρίτους. 

-Τρόπος επεξεργασίας:Η ιστοσελίδα του ιατρείου μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με νόμιμο και θεμιτό τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών ή δεδομένων από αυτόν που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας. Τα δεδομένα σας τηρούνται με ασφαλή τρόπο. Η συλλογή και η επεξεργασία τους πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και χρήσης. 

-Χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων:Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται έως ότου ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να διαγραφούν από τα αρχεία μας ή όσο ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 

-Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα: Οποιοσδήποτε του οποίου κατέχουμε προσωπικά δεδομένα μπορεί να ζητήσει να έχει πρόσβαση σε αυτά, όποτε επιθυμεί. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων όποιος θελήσει να έχει πρόσβαση θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως στο ιατρείο μας για την ταυτοποίησή του με επίσημο έγγραφο ή να μας στείλει email από την ηλεκτρονική του διεύθυνση μαζί με αντίγραφο του επίσημου εγγράφου που να πιστοποίειτην ταυτότητά του. 

-Εάν επιθυμείτε τηδιαγραφήτων δεδομένων σας από τις βάσεις δεδομένων μας, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα με την ίδια ως άνω διαδικασία ταυτοποίησής σας,όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς λόγω της υποχρέωσης του παρόχου υπηρεσιών υγείας να τηρεί ιατρικό αρχείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς.Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. 

-Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς απολαμβάνει τα ακόλουθαδικαιώματα: 

Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα ή/και τον ιατρικό σας φάκελο και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. 

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας. 

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς λόγω της υποχρέωσης του παρόχου υπηρεσιών υγείας να τηρεί ιατρικό αρχείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς. 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή δεν είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. 

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. 

Δικαίωμα στην ανάκληση της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή. 

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:complaints@dpa.gr. 

 

Cookies

Cookies:Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και για να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη βελτιώνοντας την εμπειρία των επισκεπτών του site μας και την ανάλυση επισκεψιμότητας. 

-Τα cookies είναιένα μικρό τμήμα κειμένου με μικρό όγκο δεδομένων που αποστέλλεται στο φυλλομετρητή («browser»), όταν κάποιος επισκέπτεται μία ιστοσελίδα και αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη.   

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. 

Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας. 

 

Τύποι Cookies 

 Αναγκαία Cookies  

Τα αναγκαία-απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει λειτουργική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά. 

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη 
wpEmojiSettingsSupports WordPress Aποθηκεύει λεπτομέρειες του περιηγητή  Συνεδρία (session) 
Wp-Wpml_current_language WPML Αποθηκεύει ρυθμίσεις γλώσσας 1 μέρα 
_grecaptcha Google reCAPTCHA Παροχή προστασίας από spam μηνύματα. 6 μήνες 
Cookie_notice_accepted Cookie Notice for GDPR Για να διαβάσετε αν μπορούν να τοποθετηθούν cookies Μόνιμο (Persistent) 
Wfwaf-Authcookie* Wordfence Για να διαβάσετε, για να προσδιορίσετε εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος. 1 μέρα 

 

Στατιστικά  

Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστότοπου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα. 

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη 
_ga_* Google Analytics Καταμετράει και παρακολουθεί προβολές σελίδων. 1 έτος 
_ga Google Analytics Καταμετράει και παρακολουθεί προβολές σελίδων 2 έτη 
History.store WooCommerce Αποθηκεύει την τελευταία επίσκεψη Συνεδρία (session) 

 

Εμπορικής προώθησης  

Τα cookies εμπορικής προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Σκοπός είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές. 

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη 
Google_adsense_settings Google Adsense Ενεργοποιεί την προβολή διαφημίσεων ή την επαναστόχευση Μόνιμο (Persistent) 
_gcl_au Google Adsense Παρακολουθεί μετατροπές Μόνιμο (Persistent) 
GPS YouTube Αποθηκεύει δεδομένα τοποθεσίας Συνεδρία (session) 
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Ενεργοποιεί την προβολή διαφημίσεων ή την επαναστόχευση 6 μήνες 
YSC YouTube Aποθήκευση και παρακολούθηση αλληλεπίδρασης Συνεδρία (session)  
PREF YouTube Αποθηκεύει τις προτιμήσεις χρήστη 8 μήνες 

 

 

ΚΑΛΕΣΕ ΤΩΡΑ